algemene reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

ARTIKEL 2 PROMOTIE

1. De gegevens in de reisbrochure binden Reizen MES of de bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. Reizen MES of de bemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. Bijzondere reisvoorwaarden: Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

ARTIKEL 3 INFORMATIE VANWEGE REIZEN MES EN REISBEMIDDELAAR

Reizen MES en/of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers  mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten opgebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan dereizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of reisorganisatie. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. Bijzondere reisvoorwaarden: Alleenreizende kinderen onder de 18 jaar dienen in het bezit te zijn van een goedkeuring van de ouders of voogd, af te halen op het gemeentehuis (=woonplaats goedkeurende persoon)

ARTIKEL 4 INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER

De reiziger moet Reizen MES en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Reizen MES en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 TOTSTAND KOMEN VAN HET CONTRACT

1. Bij het boeken van de reis zijn Reizen MES of de reisbemiddelaar of ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens Reizen MES optredende reisbemiddelaar, van Reizen MES de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

ARTIKEL 6 DE PRIJS

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekenings wijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnende 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan Reizen MES heeft betaald. Bijzondere reisvoorwaarden: 1. De prijzen omvatten: de reis per autocar (het in de reisbrochure vermelde type autocar en de daaraan verbonden zitplaatsen is voor Reizen MES niet bindend), de diensten zoals beschreven op de reisdocumenten, de hotelkosten op basis van tweepersoonskamers, de btw volgens het tarief van toepassing op vermelde datum in de brochure. Alle prijzen zijn per persoon (tenzij anders luidende vermelding in de brochure). 2. De prijzen omvatten niet: toeslagen vermeld in de prijstabel van de brochure, persoonlijke uitgaven, dranken, facultatieve uitstappen, extra maaltijden, inkomgelden, spektakels, boottochten, reis- en annulatieverzekering. 3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 1 januari geldig waren. Daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 1 januari bekendwaren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer, gekend over het gemiddelde van de maand januari.De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen,onder voorbehoud van een kennelijke materiële of drukvergissing.

ARTIKEL 7 BETALING VAN DE REISSOM

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Reizen MES het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum. Bijzondere reisvoorwaarden: 1.Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ontvangst van de bestelbon 30% van de totale reissom als voorschot, met een minimum van €75 per persoon voor reizen langer dan 3 dagen en €25 per persoon voor reizen tot en met 3 dagen. 2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 56 dagen vóór de vertrekdatum en worden hem na ontvangst van het saldo de reisbevestiging en reisdocumenten 14 dagen vóór de afreis toegestuurd. 3. Boekt de reiziger minder dan 56 dagen vóór de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

ARTIKEL 8 OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek Reizen MES en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

ARTIKEL 9 ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Reizen MES en/of debemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Bijzondere reisvoorwaarden: a) tot 4 werkdagen voor vertrekdatum €10 per dossier. b) minder dan 4 werkdagen voor vertrekdatum € 50 per dossier. Onder wijzigingen door de reiziger verstaan wij: wijziging van aard van het verblijf, kamertype, regime, opstapplaats, plaats op de autocar. Indien de wijzigingen niet kunnen aanvaard worden, bijvoorbeeld andere plaats op de autocar of ander kamertype niet beschikbaar, dient de klant hetzij zijn eerste bestelling te behouden, hetzij annulatiekosten te dragen zoals hierna beschreven.

ARTIKEL 9B: ANNULATIE DOOR DE REIZIGER

Annulatie van de reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee: • Tot 56 dagen voor het vertrek aan annuleringskosten: € 75 per dossier. • Van 55 tot 21 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 25 % van de reis met een minimum van: € 50 per persoon. • Van 20 tot 14 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 50 % van de reis met een minimum van € 75 per persoon. • Van 13 tot  8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 75 % van de reis met een minimum van € 100 per persoon. • Minder dan 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 100% van de reis met een minimum van € 125 per persoon. Voor de Early Booking-reizen gelden in geval van wijziging van naam, aantal personen, datum of annulatie volgende kosten: tot 20 dagen voor vertrek: een vergoeding gelijk aan 40% van de totale reissom. Voor latere annulaties zijn de kosten zoals hierboven beschreven. Voor cruises en vliegvakanties verwijzen we naar de annulatievoorwaarden van de desbetreffende maatschappijen. De annulatie moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan Reizen MES of de reisbemiddelaar worden meegedeeld. Enkel de postdatum geldt voor het bepalen van de annulatiekost.

ARTIKEL 10 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VÓÓR DE AFREIS

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Reizen MES de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, Reizen MES of reisbemiddelaar van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

ARTIKEL 11 VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VÓÓR AFREIS

1. Indien Reizen MES, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) Reizen MES de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht (ten minste 8 kalenderdagen voor dagreizen); b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 12 GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet Reizen MES hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

ARTIKEL 13 VERBREKING DOOR DE REIZIGER

De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Reizen MES of de bemiddelaar lijden tengevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN REIZEN MES.

1. Reizen MES is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Reizen MES om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. Reizen MES is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van Reizen MES overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Bijzondere reisvoorwaarden: a) Programma: De door Reizen MES verstrekte inlichtingen werden bij betrouwbare bronnen ingewonnen en u ter goeder trouw meegedeeld. Reizen MES is niet aansprakelijk voor materiële en eventuele drukvergissingen noch voor omstandigheden die buiten de controle van Reizen MES vallen en wijst alle aansprakelijkheid af voor inlichtingen die door derden ten titel van documentatie werden verschaft. Reizen MES is niet aansprakelijk in geval van eventuele vertragingen, zelfs indien deze vertragingen tot gevolg hebben dat aansluitingen gemist worden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de reiziger en worden in geen geval door Reizen MES terugbetaald. b) Dieren: Honden en andere dieren zijn niet toegelaten aan boord van onze autocars. c) Bagage: Het reisgoed in een reiskoffer van normale afmetingen is beperkt tot 20 kg per persoonen dient voorzien te zijn van de door Reizen MES ter beschikking gestelde bagagelabels met vermelding van de hierop gevraagde gegevens (Voor vliegvakantiesis het maximum toegelaten gewicht afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt). Eventuele schade door het niet naleven van deze instructies valt volledig ten laste van de reiziger. De reiziger dient eventuele schade en/of verlies van bagage schriftelijk, binnen de 10 dagen na het beëindigen van de reis, te melden. Met een geldige reisverzekering zal de vergoeding in geval van geregistreerde schade of diefstal van geregistreerde bagage nooit meer bedragen dan de door de reiziger bewezen waarde en is onderhevig aan een vrijstelling van € 100. De handbagage blijft steeds onder de persoonlijke bewaking en verantwoordelijkheid van de reiziger. Reizen MES is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadigingen en diefstal van voorwerpen die in de autocar achtergelaten worden. d) Reizen MES kan aan de onder invloed van alcohol of drugs verkerende personen het vervoer of verblijf weigeren en is niet aansprakelijk voor de door de reiziger gemaakte vervoer- en of verblijfskosten.

ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Reizen MES en/of reisbemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

ARTIKEL 16 KLACHTENREGELING

1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of Reizen MES. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich–in deze volgorde–wenden tot een vertegenwoordiger van Reizen MES, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot Reizen MES. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 10 dagen na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij Reizen MES per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

ARTIKEL 17 VERZOENINGSPROCEDURE

1. In geval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglementen een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevulden ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van € 50 heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

ARTIKEL 18 ARBITRAGE OF RECHTBANK

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisen de partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf € 1250 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. Onder de € 1250 staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

Bevoegdheid: Alle betwistingen die niet in aanmerking komen voor de Geschillencommissie Reizen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde. Ophaaldienst (enkel voor autocarreizen): Ophaaldiensten kunnen door omstandigheden of vertraging van een andere autocar, tijdrovend zijn. Daarom geven we u de goede raad om rechtstreeks naar de centrale vertrekplaats te komen. Faciliteiten: De in deze brochure opgenomen hotelfaciliteiten werden gepubliceerd zoals opgegeven door de hotelier. Het is echter mogelijk dat u ter plaatse niet van alle faciliteiten gebruik kunt maken omwille van externe factoren (bv. weersomstandigheden, elektriciteitsproblemen, …) of een beslissing van de hotelier omwille van de hotelbezetting. Dit laatste komt in het laagseizoen soms voor en wordt reeds bij boeking gecompenseerd door de laagseizoenprijzen. Enige bijkomende vergoeding na afreis hieromtrent is onmogelijk en kan onder geen enkel beding het onderwerp van een klacht na afreis zijn. De hotelbeoordeling (sterren) is de MES-beoordeling en kan soms afwijken van de officiële. Verandering volgorde reisprogramma: Door omstandigheden kan het zijn dat een programma moet worden aangepast (bv. een andere volgorde dan vooropgesteld). Dit kan zelfs gebeuren tijdens of kort voor afreis van de rondreis. We respecteren echter steeds de inhoud van het programma, tenzij uitzonderlijke overmacht (bv. een inbegrepen bezoek kan niet doorgaan omwille van onverwachte sluiting, weersomstandigheden, …). Dergelijke wijzigingen kunnen nooit het voorwerp van een klacht uitmaken. Voorwaarden korting “Early Booking”: Elke wijziging na het einde van de bij de desbetreffende reis vermelde “Early booking”-datum, zorgt ervoor dat deze korting vervalt, alsook de vermelde wijzigingskosten. Vluchturen: Alle vluchttijden worden steeds vermeld onder voorbehoud. In uitzonderlijke gevallen kan zich een wijziging van vluchtschema en/of wijziging van luchthaven voordoen, zelfs nog op de dag van vertrek, wanneer u al op de luchthaven bent, o.a. door grote drukte en daartoe opgelegde veiligheidsnormen, of omwille van operationele redenen. Eventuele ongemakken kunnen na afreis nooit bijkomend gecompenseerd worden. Er wordt geen toeslag gerekend in geval deze wijziging aanleiding geeft tot een langere verblijfsduur ter plaatse en er is eveneens geen korting of vergoeding mogelijk in het omgekeerde geval. Eventuele niet genoten prestaties, indien veroorzaakt door een wijziging van het vluchtschema, kunnen nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling of vergoeding na afreis. Het tijdstip van aankomst in uw hotel heeft geen invloed op de voorziene eindtijd van de inbegrepen diensten. Voor vliegreizen worden de eerste en de laatste dag aanzien als reisdagen en niet als vakantiedagen. Rolstoelen: De autocars van Reizen MES zijn niet voorzien op vervoer van rolstoelen. Plooibare rolstoelen kunnen meegenomen worden in het bagageruim van de autocar. Electrische of niet-plooibare rolstoelen die te groot of te zwaar bevonden worden, mogen door Reizen MES geweigerd worden. Andersvaliden en mensen met rolstoelen kunnen met Reizen MES een reis meemaken, mits ze vergezeld worden door een begeleider.